ПРОЕКТ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Місце та роль профспілок

Збережено наявні випадки погодження чи проведення консультацій

 • Стаття 87 – надання роботодавцем обґрунтованого подання виборному органу первинної профспілкової організації (далі – первинний орган ППО) про причини скорочення, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватись, про строки проведення звільнення, критерії, а також інші заходи за три місяці до прийняття рішення про скорочення, проведення консультацій з цих питань у порядку визначеному в колдоговорі.
 • Також профспілки наділяються правом внесення пропозицій роботодавцю, органу державної влади, органу місцевого самоврядування про перенесення строків, тимчасове припинення або скасування заходів щодо звільнення, що є обов’язковими для розгляду та прийняття рішення (стаття 49 п.4 КЗпП).
 • Стаття 110 – члени виборного органу ППО (профспілкового представника) можуть бути звільнені за ініціативою роботодавця лише за наявності попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є, а також вищестоящого виборного органу цієї профспілки (стаття 252 КЗпП).
 • Стаття 113 – розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця за погодженням з виборним органом ППО (у випадку скорочення чисельності, за станом здоров’я, через недостатню кваліфікацію працівника) (стаття 43 КЗпП).
 • Стаття 133 – встановлення колдоговором меншої тижневої норми робочого часу.
 • Стаття 139, стаття 142 – запровадження п’ятиденного або шестиденного робочого тижня, а також встановлення тривалості щоденної роботи (зміни) за погодженням з виборним органом ППО (стаття 52 КЗпП).
 • Стаття 145 – запровадження підсумованого обліку робочого часу за погодженням з виборним органом ППО (стаття 61 КЗпП).
 • Стаття 158 – умови і порядок надання перерви для харчування протягом робочого часу (стаття 66 КЗпП) – заміна погодження на врахування пропозицій).
 • Стаття 161 – почергове надання вихідних днів (стаття 69 КЗпП); встановлення другого вихідного дня (стаття 67 КЗпП) – через статтю 269 (оскільки час відпочинку регламентується правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються роботодавцем за погодженням з виборним органом ППО).
 • Стаття 184 – погодження графіку надання щорічних відпусток
 • Стаття 206 - запровадження, заміна і перегляд норм праці (стаття 86 КЗпП) – заміна погодження на консультації.
 • Стаття 215 – встановлення у колективному договорі форм, систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат (стаття 97 КЗпП).
 • Віднесення виконуваних робіт до певних тарифних розрядів і присвоєння кваліфікаційних розрядів робітникам за погодженням з виборним органом ППО.
 • Стаття 219 – встановлення розміру галузевої мінімальної заробітної плати.
 • Стаття 244 – встановлення у колдоговорі строків, періодичності, місця та гарантій виплати заробітної плати, розміру зарплати за першу половину місяця (стаття 115 КЗпП, стаття 24 Закону України «Про оплату праці»), а вразі відсутності – за правилами частини 3 статті 12;
 • За відсутності колективного договору з урахуванням правила частини 3 статті 12, яким передбачено, що у разі, якщо колективний договір не укладено, питання, що мають бути ним урегульовані відповідно до вимог цього Кодексу, регулюються нормативними актами роботодавця, погодженими з виборним органом ППО (профспілковим представником) чи після проведення з ним консультацій, а в разі відсутності первинної профспілкової організації роботодавець погоджує ці питання з вільно обраними працівниками представниками (представником), а в разі відсутності цих органів роботодавець самостійно приймає такі нормативні акти.
 • Стаття 68 – роботодавець зобов’язаний у тижневий строк проінформувати про факт правонаступництва працівників, а також виборний орган первинної профспілкової організації (профспілкового працівника), а у разі її відсутності вільно обраних представників (представника) працівників.
 • Стаття 87 – порядок проведення консультацій у разі здійснення заходів, що передбачають звільнення працівників у зв’язку із скороченням, визначається колективним договором.
 • Стаття 89 – урахування пропозицій виборного органу ППО щодо застосування обмежень під час загрози масових звільнень.
 • Стаття 129 – встановлення переліку робіт, що мають роз’їзний характер, в колдоговорі.
 • Стаття 132 – колдоговором визначаються окремі періоди, які можуть включатися до складу робочого часу
 • Стаття 134 – погодження з всеукраїнськими об’єднаннями профспілок переліку виробництв, цехів, професій та посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочений робочий час, та його тривалість.
 • Стаття 140 – погодження з виборним органом ППО про залучення до чергування.
 • Стаття 143 – встановлення часу початку і закінчення щоденної роботи, (зміни) у колективному договорі, а у разі, якщо колективний договір не укладено, – застосовуються правила частини 3 статті 12.
 • Стаття 156 – встановлення списків працівників, які працюють на умовах ненормованого робочого часу у разі, у випадку, якщо колективний договір не укладено, – застосовуються правила частини 3 статті 12.
 • Стаття 190 – проведення консультацій з виборним органом ППО щодо надання працівникам заохочувальної відпустки з частковим або повним збереженням заробітної плати, якщо колективний договір не укладений.
 • Стаття 214 – погодження з відповідними всеукраїнськими профспілками рішень Уряду щодо умов і розмірів оплати праці працівників юридичних осіб, що фінансуються з бюджету.
 • Стаття 228 – погодження з виборним органом ППО акту роботодавця, щодо встановлення підвищеної оплати праці на важких роботах, роботах зі шкідливими і небезпечними умовами, роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я, у випадку, якщо колективний договір не укладено – через статтю 12.
 • Стаття 229 – погодження з виборним органом ППО акту роботодавця щодо збереження попередньої заробітної плати протягом часу переведення на легшу нижче оплачувану роботу.
 • Стаття 238 – здійснення доплати до попередньої середньої заробітної плати працівникам на період освоєння нового виробництва (нових видів продукції), у випадку, якщо колективний договір не укладено, – за правилами частини 3 статті 12.
 • Стаття 243 – часткова виплати заробітної плати натурою, у випадку, якщо колективний договір не укладено, – за правилами частини 3 статті 12.
 • Стаття 255 – виплата вихідної допомоги у разі скорочення - за правилами ч.3 статті 12.
 • Стаття 270 – погодження з виборним органом ППО акту роботодавця про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку.
 • Стаття 276 – консультування з виборним органом ППО (профспілковим представником) з питань, що стосуються охорони життя та здоров’я на робочому місці.
 • Стаття 278 – участь представника виборного органу ППО у встановленні факту наявності виробничої ситуації, небезпечної для життя, здоров’я працівника або людей, які його оточують, для виробничого середовища або довкілля
 • Стаття 285 – погодження з всеукраїнськими об’єднаннями профспілок акту Уряду про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань.
 • Стаття 329 – передбачено участь представника виборного органу ППО у складі атестаційної комісії.
 • Стаття 345 – проведення державними інспекторами праці перевірок за інформацією профспілок.
 • Стаття 347 – розширено викладено повноваження представників виборних органів профспілок їх організацій, об’єднань профспілок, зокрема – безперешкодного доступу до робочих місць, вимагати припинення робіт, на час, необхідний для Стаття 349 – притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів, допускається лише за погодженням відповідного профспілкового органу.
 • Стаття 370 – погодження з виборним органом ППО питання утворення комісії з трудових спорів, визначення її кількісного складу за взаємною домовленістю між роботодавцем і виборним органом ППО.
 • Стаття 27 КЗпП – погодження встановлення строку випробування при прийнятті на роботу до 6 місяців (замість встановлена пряма норма щодо категорій працівників, яким може встановлюватися шестимісячний термін випобування).
 • Стаття 64 КЗпП – погодження проведення надурочних робіт (замість дозволу виборного органу ППО передбачено письмову згоду працівника і попереднє повідомлення виборного органу ППО).
 • Стаття 71 КЗпП – випадки залучення до роботи у вихідні дні (замість дозволу виборного органу ППО – передача йому копії наказу).
 • Стаття 80 КЗпП (стаття 11 Закону України «Про відпустки») – погодження перенесення на інший період щорічної трудової відпустки працівника за ініціативою роботодавця за письмовою згодою працівника.
 • Стаття 135 п.2 КЗпП – погодження встановленої колективної (бригадної) матеріальної відповідальності.
 • Стаття 144 КЗпП – погодження застосування роботодавцем заохочень до працівника (У проекті встановлюються певні види заохочень, а інші види правилами внутрішнього трудового розпорядку, актом роботодавця із застосуванням правил статті 12).
 • Стаття 157 КЗпП – опрацювання за участю профспілки та прийняття нових, перегляд і скасування чинних державних, міжгалузевих та галузевих нормативних актів про охорону праці. (Врегульовано у статті 21 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).
 • Стаття 161 КЗпП – розроблення роботодавцем за участю профспілок комплексних заходів щодо охорони праці. (Врегульовано у статті 20 Закону України «Про охорону праці»).
 • Стаття 183 КЗпП – погодження встановлення строків і порядку надання перерв жінкам для годування дитини. (Натомість визначається роботодавцем за письмовою заявою матері).
 • Стаття 193 КЗпП – погодження затверджених знижених норм виробітку для молодих працівників.
 • Стаття 247 КЗпП:
 • - контроль за підготовкою та поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій;
 • - контроль за наданням пенсіонерам та інвалідам права користування можливостями медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих закладів тощо;
 • - представництво інтересів застрахованих осіб у комісії із соціального страхування, направлення працівників до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристичних комплексів, баз та оздоровчих закладів на умовах, передбачених колективним договором або угодою, перевірка стану організації медичного обслуговування працівників та членів їхніх сімей;
 • - визначення разом з роботодавцем відповідно до колективного договору розміру коштів, що будуть спрямовані на будівництво, реконструкцію, утримання житла, ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, розподіл в установленому законодавством порядку жилої площу в будинках, споруджених за кошти або за участю підприємства, установи, організації, а також жилої площі, що надається власникові у розпорядження в інших будинках, здійснення контролю за житлово-побутовим обслуговуванням працівників.
 • Ці та інші норми стосовно прав профспілок, гарантій їх діяльності передбачені у статтях 38, 40 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».
 • Стаття 252 КЗпП – погодження зміни умов трудового договору, оплати праці, працівників, які є членами виборних профспілкових органів (відповідні норми передбачені і у статті 41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»);
 • Стаття 98 – трудовий договір з керівником юридичної особи може бути розірвано за пропозицією виборного органу ППО або профспілки, до складу якої входить первинна профспілкова організація, якщо керівник порушує трудове законодавство, ухиляється від укладення колективного договору або не виконує зобов’язань за ним (аналог статті 45 КЗпП). Звільнення не обов’язкове, але відмова власника задовольнити пропозицію може бути оскаржена профспілкою до суду.
 • Стаття 376 – рішення комісії з трудових спорів приймається за згодою між представниками роботодавця та працівників, які беруть участь у її засіданні. У разі незгоди хоча б одного з членів з рішенням, що пропонується до прийняття, воно вважається неприйнятим (змінився статус комісії – на примирну).
0 Комент.